Писмо на парламента – обяснение

Details

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Уважаеми колеги,

В последните месеци отново се активизира дискусията за статута на жестовия език в България и правата на глухите хора за пълноценен достъп до информация. Накратко, през годините са предприемани редица инициативи за официалното признаване на жестовия език и гарантирането на правата на глухите хора чрез осигуряване на жестови преводачи, жестов превод на телевизионни информационни и други предавания и в електронните медии, въвеждане на жестов език в обучението на глухите деца и други. За съжаление, тези инициативи до момента не са били успешни по редица причини, най-важната измежду които е фактът, че усилията не са имали системен характер и широк социален обхват и не са се основавали на обективна оценка на социалната, образователната и законодателната система в България.

С цел да се преодолеят тези недостатъци и да бъдат адресирани успешно нуждите на глухите хора в България, Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с НПО в Парламента взе решение да създаде Работна група от експерти и представители на заинтересованите страни, която има за цел следното:

Да оцени нуждата от законодателни промени относно жестовия език в България с цел гарантиране на правата на глухите хора за пълноценен достъп до информация, образовабние, здравеопазване и др.

 1. Да изготви аргументирани и административно издържани предложения за подобни законодателни промени, където такива са необходими.
 2. Да анализира нуждите и да даде препоръки за необходимите действия относно въвеждане и използване на жестовия език в образованието.
 3. Да анализира нуждите и да даде препоръки за необходимите действия относно подготовката и сертифицирането на жестовите преводачи, както и регламентирането на тяхната дейност.
 4. Да анализира текущото състояние и да даде препоръки за необходимите действия относно дългосрочното проучване, развиване и опазване на жестовия език като неделима част от културата на глухата общност в България.
 5. Да изготви реалистичен план и времева рамка за горепосочените дейности.

Поради широкия обхват на гореописаните дейности създадохме Работната група, в която се включват хора, които са пряко ангажирани с проблемите на глухите хора и жестовия език и които могат да допринесат с експертиза и опит за успешното реализиране на дейността на групата и Комисията: юрист, жестови преводачи, преподавател и терапевт, работещи с деца с увреден слух, езиковеди, представители на ключови организации, експерти с увреден слух.

Комисията е в състав:

 

 1. Ашод Дерандонян – заместник-председател на Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с НПО в Парламента;
 2. Надя Филипова – преподавател по жестов език
 3. Джорджия Уолън – експерт по жестов език
 4. Красмирка Жечева – глух родител на деца с увреден слух
 5. Д-р Славина Лозанова – експерт жестов език в образованието, жестов преводач
 6. Д-р Ивелина Стоянова – езиковед, жестов преводач
 7. Деница Иванова – юрист

С уважение,

Ашод Дерандонян,

Зам. Председател на Обществения съвет към

Комисията за взаимодействие с неправителствените организации

и жалбите на гражданите в 44- то Народно събрание