Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – глухите права

Details

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН)

КПХУ на ООН – Глухите права

Конвенция за правата на хората с увреждания да имат седем секции, които да повлияят на глухите хора.

Аз ще обясня две секции.

Член 3

Общи принципи

Принципите, върху които почива настоящата конвенция, са:

а) зачитане на вътрешно присъщото достойнство, самостоятелността на индивида, включително свободата на личен избор и неговата независимост;

б) забрана за дискриминация;

в) пълноценно и ефективно участие и включване в обществото;

г) уважение към различния и приемане на хората с увреждания като част от човешкото многообразие и човешкия род;

д) равни възможности;

е) достъпност;

ж) равноправие на мъжа и жената;

з) зачитане на развиващите се способности на децата с увреждания, зачитане на правото на децата с увреждания да запазят своята идентичност.

Член 21

Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация

а) предоставяне на информация, предназначена за широката публика, на хора с увреждания в достъпен за тях формат и посредством технологии, подходящи за различни видове увреждания, своевременно и без допълнителни разходи;

б) възприемане и улесняване на използването на езика на знаците, Брайловата азбука, допълващи и алтернативни способи на комуникация, както и на всякакви други достъпни средства, методи и формати на комуникация, предпочитани от хората с увреждания при тяхното официално общуване;

в) приканване на местните стопански субекти, предоставящи услуги на населението, включително чрез Интернет, да предоставят информация и услуги на хора с увреждания в достъпен и лесен за ползване формат;

г) приканване на средствата за масова комуникация, включително доставчиците на информация по Интернет, да направят услугите си достъпни за хора с увреждания;

д) признаване и спомагане за използването на езици на знаците.