Български жестов език разлика Калкиращ жестов език

Details

Български жестов език

Български жестов език е езикът, или може би езици на общността на глухите в България.
Българските жестов език се използват главно сред глухи на това, което езиковедите наричат „културно глухи“ общности. Глухи разчита на жестовете, изражението на лицето, позиции на тялото, движения и други физически белези (може би включително и заустване на думите), за да общуват.

Калкиращ жестов език

Калкиращият език е замислен да съответства точно на книжовния български език, което ще позволява на глухите хора с лекота да преминават от жестов към книжовен български език.
Калкиращият език се реализира чрез посредничеството на съответния вербален език, разчита на предварително създадени речеви конструкции на вербалния език, след което ги калкира.
Глухите са и културно и езиково, която има свой собствен език.
Върху езика на българските роми все пак са правени някои проучвания, най-вече с оглед на обучението по български език.
Крайно време е такива проучвания да започнат и върху жестов език.
На тяхна основа ще стъпи и обучението на глухите деца, и утвърждаването на официален език за глухата общност, и подготовката на преводачи.

Жестов език

Жестов език е език, при който общуването се извършва не със звукови символи, а с помощта на жестове и чрез езика на тялото. При него едновременното съчетаване на жестове с ръце, ориентация и движение на ръцете или тялото и мимика се използва за изразяването на мислите на говорещия. Жестовите езици обикновено се използват от общности на глухи хора . Днес по света се използват стотици различни жестови езици.

Например:
Аз съм отивам у дома.
Много е вкусно!
Може те ли да говорите по-бавно?