Наградиха работодатели за етническа толерантност

Социална фондация „Инди-Рома 97” връчи сертификати за етническа толерантност на фирми, които наемат работници от ромски произход. 14 работодатели получиха престижната награда на официална церемония в сградата на областната администрация в Пловдив.

Сертификатът за етнически толерантен работодател бе връчен на български фирми, компании и институции, които са наели работници от ромски произход. Това са първите отличия, които се дават, тъй като марката „Етнически толерантен работодател” бе регистрирана съвсем скоро в Патентното ведомство. Иновативният социален елемент е резултат от работата на фондация „Инди-Рома 97” по проекта „Етнически толерантен работодател – трансфер на добри практики за равно третиране”.

Интервю с АЛБЕНА КОСТАДИНОВА, председател на УС на СФ „Инди-Рома 97”

Проектът е с продължителност 18 месеца, стартирал е с мащабно социологическо проучване между 200 работодатели от Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково за това колко от работещите при тях са от ромски произход. Оказало се, че повече от половината нямат нищо против работниците им да са от малцинствата. В резултат сега вече около 100 души от ромски произход са постоянно трудово ангажирани. С най-успешна реализация ромите се наемат в шивашката промишленост, строителството, секторите чистота и озеленяване.

Интервю с АЛБЕНА КОСТАДИНОВА, председател на УС на СФ „Инди-Рома 97”

Проектът ще продължи и с втори етап, като ще те търси ефекта от прилагането на подобен почин в Чехия.

Интервю с: АЛБЕНА КОСТАДИНОВА, председател на УС на СФ „Инди-Рома 97”

Социална фондация „Инди-Рома 97” разполага с модерен Център за квалификация и присвояване на нови умения на роми в град Куклен. В центъра работят 15 експерти.

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.. 

  Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)