Деца и младежи преодоляват социалните си бариери в „Машина на времето“

На 10 ноември се състоя представлението „Машина на щастието“. То е съвместен проект на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи и Националната гимназия за сценични и екранни изкуства. Пиесата се изнесе в сградата на учебното заведение.

Целта на проекта е да се демонстрира нагледно, как децата и младежите от рисковите групи преодоляват социалните си бариери и изявяват своите таланти пред публика. Около идеята се обединиха деца от различни възрасти и етноси.

Интервю с ВЕРОНИКА БАЯНДУРЯН, организатор

В основата на проекта е залегнало голямото желание на екипа да осигури на децата-достъп до социални ресурси, подкрепа за личностното им развитие и техните способности и да се развият уменията им за самостоятелен живот.

Този документ е част от проекта „Гласът на ощетените”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност се носи от Сдружение „Медии с човешко лице” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.. 

  Още за Програмата в www.ngogrants.bg.

Leave a Reply

  • (will not be published)