Topic: Гласът на ощетените

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“ Министерството на труда и социалната политика в качеството си …Read more »


Стартира набирането на проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“ посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА …Read more »


Откриване на благотворителна кампания „Изкуството за деца в нужда“ в помощ на децата и младежи в неравностойно социално положение

В деня на покровителя на художниците Свети Лука, който отбелязваме на 18 октомври, по традиция Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ обявява началото на новата сесия от ежегодната благотворителната кампания за продажба на произведения на изкуството, в полза на деца и младежи в неравностойно положение. Инициативата под надслов „Изкуството за деца в нужда“ е в …Read more »